Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση παλαιών Ταμειακών Μηχανών

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΠΟΛ.1196/2017 αποφασίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis ορισμένων μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ).

Πρόκειται για εκείνα τα μοντέλα που δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Το πρόστιμο σε όσες επιχειρήσεις δέν προβούν στην αντικατάσταση θα είναι τσουχτερό. Πιο συγκεκριμένα  κάθε επιχείρηση που δεν προβεί στην αντικατάσταση εώς τις 31/10/2018, θα καλείται να πληρώσει 500€ ανα ταμειακή μηχανή.

Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α:

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-2-2018. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

Επίσης αποφασίζεται η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.