Νέο Διεθνές Πρότυπο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας [ ISO 37001:2016 ]

Η έννοια της διαφθοράς έχει απασχολήσει την ανθρώπινη κοινωνία από τα πρώτα της βήματα, καθώς είναι απόλυτα συνυφασμένη με εγγενή ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

«Βους επί γλώσσης» έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα, για δωροδοκούμενους που «τα έπαιρναν» για να μη μιλήσουν (κάποια νομίσματα απεικόνιζαν βόδι εκείνη την εποχή).

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την διαφθορά, αλλά ο κυριότερος τύπος και πράξη διαφθοράς είναι η δωροδοκία, η οποία με τη σειρά της έχει αρκετές μορφές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι:

α) Αθέμιτη επιρροή

β) Η προσφορά ή αποδοχή ανάρμοστων δώρων, φιλοδωρημάτων, ευνοιών ή προμηθειών

γ) Δωροδοκία για την απαλλαγή φορολογικών ευθυνών ή λοιπών υποχρεώσεων

δ) Δωροδοκία για την συμμετοχή σε απάτη

ε) Δωροδοκία για την αποφυγή ποινικών ευθυνών

στ) Δωροδοκία για την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος σε κέρδη ή διαθέσιμους πόρους

ζ) Δωροδοκία ιδιωτικού τομέα

η) Δωροδοκία για την εξασφάλιση εμπιστευτικών ή εσωτερικών πληροφοριών

Το κόστος της δωροδοκίας για την παγκόσμια κοινότητα έχει εκτιμηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια  ετησίως, ενώ για την χώρα μας εκτιμάται από την «Διεθνή Διαφάνεια» στα 14 δις ευρώ ετησίως. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα πολλές νομοθεσίες έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως για την πρόληψη της διαφθοράς και της δωροδοκίας, δεν έχουν επιφέρει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για την συνεισφορά του στην καταπολέμηση της δωροδοκίας, ο παγκόσμιος οργανισμός τυποποίησης ISO εξέδωσε το 2016 το πρότυπο ISO 37001:2016 – Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας . Σύμφωνα με αυτό, η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας, με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης.

Το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός οργανισμού. Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης καταπολέμησης της Δωροδοκίας μπορεί να καθοδηγήσει έναν Οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα το οποίο θαεντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους δωροδοκίας εντός του οργανισμού και θα ενισχύει  τους υφιστάμενους ελέγχους καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζονται ήδη στη λειτουργία του Οργανισμού.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας υποστηρίζει έναν Οργανισμό:

  • να προλάβει, να εντοπίσει, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους δωροδοκίας και να βελτιώσει την εκτίμηση των κινδύνων
  • να είναι πιο αξιόπιστος και συνεπώς να υπογράφει ευκολότερα  συμφωνίες με άλλους οργανισμούς
  • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συνεπειών της δωροδοκίας και να αυξήσει την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη
  • να βελτιώσει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών
  • να βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, προωθώντας τη νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας
  • να αποφύγει δυσφήμιση που μπορεί να προκληθεί από τη συμμετοχή του σε κάποια δωροδοκία και έτσι να συμβάλλει στην διατήρηση της καλής του φήμης
  • να αυξήσει τη διεθνή αναγνώριση με την επίδειξη της συμμόρφωσής του με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

 

Η BQC στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της χώρας μας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελώντας τον δεύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους πέντε στην Ευρώπη που διαπιστεύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και έχει τη δυνατότητα να παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Διαθέτοντας επιθεωρητές με πολύ μεγάλη εμπειρία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι σε θέση να επιθεωρήσει κάθε οργανισμό που επιδιώκει να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα ελέγχου το οποίο εντοπίζει και αποτρέπει τους κινδύνους δωροδοκίας σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του.

Source: http://www.epixeiro.gr/article/107445